Početna VIJESTI JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA ULAGANJE U GOSPODARSKU ZONU CRNO...

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA ULAGANJE U GOSPODARSKU ZONU CRNO U ZADRU

I) PREDMET JAVNOG POZIVA:
Predmet javnog poziva je iskazivanje interesa poduzetnika za ulaganjem i poslovanjem
u Gospodarskoj zoni Crno u Zadru.


II) OPCI PODACI O ZONI:
a) Položaj i trenutno stanje
Gospodarska zona Crno smještena je sjeveroistočno od urbane aglomeracije Zadra i
direktno se nastavlja na područje prigradskog naselja Crno. Prostorno je udaljena 1
kilometar od brze ceste Zadar2-Zadar, 3 kilometra od međunarodne zračne luke Zadar, 4
kilometra od željeznice i 4 kilometara od teretne luke Gaženica (slika 1).Cjelokupno područje zone je u vlasništvu Grada Zadra i obuhvaća površinu od 397,85 ha.
Na području Zone krajem 2022. godine završeni su radovi na izgradnji faze A1
komunalne infrastrukture kojima se za potrebe korisnika stavlja u funkciju sveukupno
pet kaseta ( K.Č. 2144/333, 2144/334, 2144/336, 2144/352, 2144/353 sve K.O. Crno)
ukupne korisničke površine 24,39 ha (slika 2.). Predmetne kasete opremljene su
kompletnom komunalnom infrastrukturom (prometnica, vodovodna mreža, fekalnokanalizacijska mreža, oborinska odvodnja, plinska distributivna mreža,
elektroenergetska mreža, mreža kabelske kanalizacije (DTK),mreža javne rasvjete te
hortikulturno uređenje javnih zelenih površina duž koridora cestovne mreže). Trenutno
su u tijeku aktivnosti na pripremi za provedbu tehničkog pregleda izvedenih radova na
fazi A1 i dobivanja uporabne dozvole.
Slika 2. Faza A1 prikaz kaseta opremljenih kompletnom komunalnom
infrastrukturom (označeno žutom bojom)


b) Osnovni uvjeti gradnje
Uvjeti gradnje i korištenje prostora u Zoni detaljno su utvrđeni Prostornim planom
uređenja Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ br. 4/2004, 3/2008, 16/2011, 2/2016,
13/2016 i 14/2019) te Urbanističkim planom uređenja Gospodarske zone Crno („Glasnik
Grada Zadra br. 9/2008 i 16/2012), a utvrđena je i osnovna namjena Zone i to:

 • gospodarska namjena-proizvodna,
 • gospodarska namjena-poslovna,
 • športsko-rekreacijska namjena.
  Sukladno važećim prostornim planovima u Zoni je predviđena izgradnja:
 • proizvodnih postrojenja i objekata (industrijski, obrtnički, zanatski i gospodarski
  pogoni visoko razvijenih tehnologija i bez štetnog utjecaja na okoliš),
 • skladišni prostori, komunalno servisni prostori, poslovne, upravne, uredske i
  trgovačke građevine, ugostiteljske građevine te građevine za zabavu,
 • poslovni hoteli i moteli, a dio je namijenjen za sport, rekreaciju i zelene površine
  Unutar zone nije dozvoljena stambena izgradnja, a zabranjena je i gradnja građevina koje
  mogu biti izvor ometanja rada navigacijskih uređaja i uređaja za instrumentalno letenje,
  kao i drugih objekata koji na bilo koji način mogu utjecati na sigurnost letenja u zoni
  zračne luke.
  Maksimalna veličina građevinske čestice nije limitirana, dok minimalna veličina
  građevinske čestice iznosi 2.500 m2. Maksimalni koeficijent izgrađenosti građevne
  čestice je 0,5, maksimalni koeficijent iskoristivosti građevne čestice je 1,5 dok
  maksimalna visina objekta iznosi 16 m mjereno od najniže točke uređenog terena uz
  građevinu, a iznimno zbog tehnološkog procesa moguća su odstupanja od dozvoljene
  visine za dio gospodarskih građevina (dimnjaci, silosi i sl.) koji mogu biti i više, ali ne više
  od 25 m.
 • sve građevne čestice trebaju imati osiguran kolni pristup minimalne širine 6,0 m,
  a minimalno 20 % građevne čestice treba urediti u zaštitnom i ukrasnom zelenilu.
  III) MODELI , NAČIN I POSTUPAK RASPOLAGANJA ZEMLJIŠTEM
  Modeli raspolaganja: Utvrdit će se naknadnim odlukama Gradskog vijeća Grada Zadra
  Način i postupak raspolaganja zemljištem: Raspisivanje javnog natječaja
  Početna cijena zemljišta: Procjena tržišne vrijednosti od ovlaštenog sudskog vještakaprocjenitelja
  IV) POGODNOSTI PRILIKOM ULAGANJA U ZONU
  Poticajne mjere i olakšice, kriteriji za njihovo ostvarivanje i intenzitet poticajnih mjera i
  olakšica utvrdit će se naknadnim odlukama Gradskog vijeća Grada Zadra. Sve poticajne
  mjere i olakšice imaju karakter potpora male vrijednosti što znači da jedan poduzetnik
  ne smije prijeći iznos od 200.000 EUR potpore tijekom trogodišnjeg razdoblja.
  V) ZAVRŠNE ODREDBE
  Ovaj javni poziv se objavljuje isključivo u svrhu istraživanja tržišta i utvrđivanja interesa
  poslovnih subjekata (pravnih i fizičkih osoba) za ulaganje u Gospodarsku zonu Crno,
  stoga isti ne obvezuje Grad Zadar kao vlasnika zemljišta i osnivača Zone niti Inovativni
  Zadar d.o.o. kao organizatora razvoja Zone po bilo kojoj osnovi.
  Iskazivanje interesa poduzetnika ne predstavlja preuzimanje bilo kakvih obveza, već
  isključivo služi za potrebe analize interesa za ulaganje u Zonu.
  Poduzetnik iskazuje interes popunjavanjem anketnog obrasca, objavljenog na
  službenoj stranici: Inovativnog Zadra d.o.o. :
 • https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEjEsmOLK4xuBC6V3Eg7MzuavOtBsrEB1wZXTx9-xuVFkSyQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
 • Kao Prilog 1. ovom javnompozivu (Obrazac Iskaz interesa-Gospodarska zona Crno), a prijave se zaprimaju do opoziva ovog javnog poziva. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 023/627-793 i na e -mail info@inzad.h