Početna VIJESTI Zadarskoj županiji bezuvjetno mišljenje Državne revizije

Zadarskoj županiji bezuvjetno mišljenje Državne revizije

Državna revizija dala je bezuvjetno mišljenje o usklađenosti poslovanja Zadarske županije, kao i bezuvjetno mišljenje o financijskih izvještajima, a zaključak je danas većinom glasova podržala i Županijska skupština. 

Državni ured za reviziju obavio je reviziju poslovanja Zadarske županije za 2022. godinu u razdoblju od 12. lipnja 2023. do 1. ožujka 2024., a predmet revizije bili su: godišnji financijski izvještaji za 2022. godinu i to: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Bilanca, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o obvezama, te Bilješke uz financijske izvještaje.

Također, Državna revizija je razmatrala usklađenost poslovanja Zadarske županije sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima koji imaju značajan utjecaj na poslovanje, a što obuhvaća  sljedeća područja: djelokrug i unutarnje ustrojstvo, sustav unutarnjih kontrola, planiranje i izvršenje proračuna, prihodi i primici, rashodi i izdaci, imovina, obveze i vlastiti izvori, projekti financirani u 2022. godini te javna nabava.

„Ovo je još jedan pokazatelj da županijska uprava radi svoj posao maksimalno transparentno. Državna revizija dala je bezuvjetno mišljenje te možemo biti ponosni i zadovoljni na rad naših službi“, poručio je župan Božidar Longin.

Vijećnici su prihvatili i Godišnje izvješće o radu upravnih tijela Zadarske županije za 2023. godinu. Iz podnesenih izvješća vidljivo je da su tijekom prošle godine upravna tijela Zadarske županije obavila zadaće i poslovne aktivnosti predviđene Programom rada za 2023. godinu, a u skladu s nadležnostima.

Županijska skupština usvojila je i Izvješće o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2023. godinu

Rezultat poslovanja za 2023. godinu jest višak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.878.777,37 eura. Odnosi se na viškove i manjkove Zadarske županije i proračunskih korisnika koji će biti raspoloživ odnosno koji će se pokriti u sljedećem razdoblju: 4.355.890,52 eura viška Zadarske županije, 5.254.933,88 eura viška vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika i 7.732.047,03 eura manjka ustanova u zdravstvu.